Kallelse föreningsstämma 2024

Kallelse föreningsstämma 2024

HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum: 2024-05-15
Tid: 19.00
Plats: Föreningslokalen gård 9

All dokumentation till föreningsstämma 2024 är tillgänglig under Mina Dokument på Mitt HSB. Logga in med BankID eller användarnamn på mitthsb.hsb.se för att hämta dem.

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning inklusive styrelsens rapport om investerings- och underhållsbehov
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande
 18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 19. Presentation av HSB-ledamot
 20. Beslut om antal revisorer och suppleant
 21. Val av revisor/er och suppleant
 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
 26. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!
Styrelsen

Enligt HSB normalstadgar 2023

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. 

Medlem får medföra ett valfritt biträde.