Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Skogslönn

Utterns trädvårdsplan

Acer platanoides, skogslönn kan bli upp till 25 meter hög och därmed ett stort träd att ha nära fasader.

En trädvårdsplan har upprättats av HSBs utemiljökonsult under sommaren 2022, med syftet att inventera, bedöma kondition och rekommendera åtgärder för föreningens trädbestånd. Det har gett oss en dokumentation över varje träd, åtgärdsplan med prioriteringsordning samt målsättning för områdets trädbestånd.

Träd har många olika värden som beaktas; estetiska, funktionella och kulturhistoriska. Ett välmående trädbestånd bidrar till en hälsosam boendemiljö och är viktig för den biologiska mångfalden. Träd bidrar till många ekosystemtjänster, som att binda koldioxid, skapa skugga, vara viktiga boplatser för djur och insekter och bör hanteras med aktsamhet.  Säkerhet för alla som rör sig i området, inklusive gående, barn och besökare, har högsta prioritet och det uppnås genom att ha ett livskraftigt och väl fungerande trädbestånd.

Artrikedomen på träd ska bevaras, vilket säkrar beståndet vid eventuell artspecifik sjukdom. Att få ett hållbart trädbestånd sett över tiden är viktigt och då gäller det att hitta trädarter som ersättare för gamla, sjuka och felplacerade träd, samt även hitta nya bra placeringar för träd. Succession är viktigt, därför gäller det att med jämna mellanrum även nyplantera.

Trädbeståndet på Brf Uttern är överlag välmående, med 127 stycken inventerade träd. Det finns gott om träd på liten yta och förutsättningarna är goda för att träden ska förbli friska och stå kvar länge på platsen, förutom några få undantag. Därför kommer vi att genomföra följande första prioriterade åtgärder:

  • avverka fyra stora träd som identifierats i slutändan bli 20-25 meter höga och står nära fasader och grund så att problem skapas. Dessa träd är främst skogslönnar utanför gårdarna.
  • avverka cirka femton mindre träd som antingen påverkar fasaden negativt, bedöms ha kraftiga skador efter felaktig beskärning, vara utsatta för svampangrepp, vara felplacerade eller vara en säkerhetsrisk på grund av dess kondition. Detta inkluderar bl.a. fruktträd, tre tujor och fyra träd mot Brf Mården.
  • återplantera fem fruktträd.
  • årsbeskära cirka trettiofem fruktträd.

Avverkningen av de stora träden sker under vintern, och dessa markeras med röd/vita band.

Årsbeskärning av fruktträd sker vintertid för äpplen, sommartid för plommon och körsbär. De kan inte beskäras om det finns ljusslingor i dem.

Sedan utvärderas förslag på nyplantering av lämpliga mindre träd och fruktträd som passar inne på gårdarna, samt större träd som lämpar sig en bit bort från byggnaderna där de har möjlighet att breda ut sig.

Styrelsen
Brf Uttern

/
Julbrev

Julbrev

Ett julbrev från ordförande med en önskan om en riktigt god jul och gott nytt år från hela styrelsen

2022 är nu snart tillända och det är dags att summera.

För oss i Brf Uttern har det väl varit ömsom vin och ömsom vatten. Vi har kunnat öppna upp efter pandemin och äntligen på allvar kommit igång med att renovera våra radhusentréer med tillhörande förråd. Styrelsen har fått tre nya medlemmar som har och håller på att ”skolas in”. Vår yttre miljö står på styrelsens agenda med ett nytt markregelverk som mål.

Men så har också omvärlden påverkat oss. Kriget i Ukraina har direkt påverkat vårt land beträffande flyktingar och ett ändrat säkerhetsläge, men även högre räntor, elkostnader samt allmänna höjningar på i stort sett alla våra taxebundna avgifter. Som vi tidigare informerat om, så är vår höga belåning vår akilleshäl när räntan stiger uppåt. Det har ju varit styrelsens mål att få ned vår belåning, och ”avkastningen” på de låga räntorna vi haft har vi använt till att amortera.

Att tvingas till en för Uttern kraftig avgiftshöjning i slutet av året var väl inte vad som stått på vår agenda för 2022, men med den osäkerhet som just nu råder, kändes det ändå som att vi tagit rätt beslut.

Hur 2023 kommer att bli är väl skrivet i stjärnorna, och jag kommer inte att ge mig in på att försöka förutspå om detta. Ekonomin och verksamheten i Brf Uttern känns dock så här vid årets slut som stabil och hanterbar, så om inget ytterligare extremt inträffar så borde vi kunna se fram mot 2023 med tillförsikt.

Jag vill på styrelsens vägnar önska alla medlemmar i Brf Uttern en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Janurban Modigh

Ordförande Brf Uttern

/
Prognos över en möjlig styrränta år 2026 med ett brett osäkerhetsintervall baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors prognosfel. Källa:Riksbanken

Uppdatering av föreningens ekonomi

Riksbanken beslutade torsdagen den 24 november att höja styrräntan samt lämnade prognosen för den svenska ekonomin med fortsatt hög inflation den närmaste tiden.

Med det beskedet kommer föreningen behöva höja avgiften från och med 1 januari 2023 med 10 %.

I nuläget bedömer vi att det är en riktig åtgärd för att kunna ha en god framförhållning och kunna täcka våra högre räntekostnader. Inflationen medför en höjning av en stor andel av våra löpande driftskostnader.

Riksbanken har höjt styrräntan med 2,5 procentenheter på 7 månader och de flaggar för ytterligare höjningar. Inflationen har ännu inte gett vika och räntan används för att få bukt på inflationen. Framtidsprognosen är mycket osäker och den 24 november visade Riksbanken en prognos med styrränta från minus 0,5 upp till plus 6,5% fram till 2026 (se bild).

Enligt vår lagda budget för 2023 kommer Brf Utterns likvidbuffert att sjunka med närmare 3,4 miljoner år 2023 och ytterligare närmare 2 miljoner under 2024. Detta med inlagd räntebudget på 3,5% och inga större planerade underhåll under 2024.

För att ta höjd för att vi ska klara de närmaste två osäkra åren beslutar vi därför att höja avgiften 10% redan kvartal 1, 2023.

Nacka 25 november 2022

Styrelsen
HSB Brf Uttern Nr 284 i Nacka

Prognos över en möjlig styrränta år 2026 med ett brett osäkerhetsintervall baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på
riskpremiejusterade terminsräntors prognosfel. Källa:Riksbanken
/
Glöggmingel den 27 November kl 15-17

Glöggmingel den 27 November kl 15-17

Söndag den 27 November, den 1:a advent klockan 15-17 bjuds föreningens medlemmar in på glöggmingel i gårdshuset på Gård 8. Som traditionen bjuder så tänder vi upp utebelysningen till advent, ta tillfället att träffa varandra och ha en trevlig stund tillsammans.

Det kommer bjudas på glögg med tilltugg och kaffe med dopp. Saft och must till barnen.

Ta gärna med er lite kakor, och kanske ett instrument samt en jullåt?

OSA: Anmälan om deltagande till Elisabeth Chuck via sms, email eller mobil: chuckan48@gmail.com 076-3185708 senast den 23 Nov

Varmt välkomna!

Styrelsen och valberedningen
Brf Uttern

/
Radon Mätning

Radon Mätning

2022-11-09 ACATRAIN Radonmätning AB kommer att utföra radonmätning i utvalda lägenheter hos BRF Uttern.

Dessa lägenheter fick en avisering med instruktioner om hur mätningen utförs via SMS, E-post eller brev. Besöket tar ungefär 5-10 minuter. Har ni några frågor vänligen kontakta ACATRAIN direkt på 070 77 88 337.

/
Höstfixardag 15/10 kl. 10-13

Höstfixardag 15/10 kl. 10-13

Nu är det återigen dags för höstfixardag, lördagen den 15/10 kl. 10:00 – 13:00.

I år ska vi på sedvanligt vis förbereda vår utemiljö inför vintern och sätta vårlökar.

Det serveras varmkorv efteråt, container finns som vanligt på plats för allehanda skräp (ej elavfall mm), observera att miljöstugan är stängd följande måndag (17/10).

Det är trångt i cykelförråden igen, och dags för utrensning innan vintern. Det sattes blåa tejpbitar på ett antal cyklar innan sommaren.  Du som har en cykel och vill ha kvar den i förrådet:  Ta bort tejpbiten!
Alla cyklar som inte tejpen tagits bort på kommer att flyttas undan i några månader innan vi gör oss av med dem.

Deltagare får ersättning motsvarande 3 timmar egenförvaltning.
Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se

/
Informationsmöte ekonomi

Informationsmöte ekonomi

Torsdagen den 6 oktober kl 19:00 – G9 gårdshuset Trillans väg 2-40

Styrelsen har fått en mängd frågor från medlemmar angående hur vår ekonomi påverkas av rådande omvärldsläge.

Vi tänkte informera om hur ränteläget, el-priser och förbrukning av vatten, värme och avfall påverkar föreningens ekonomi.

Vi redovisar även hur debitering av el går till (IMD – Individuell Mätning Debitering)
samt hur du som medlem aktivt kan vara med och spara och påverka din månadsavgift.

Varmt välkomna,

Styrelsen

Uppdatering: Anteckningar i två PDFer från informationsmötet 6 oktober 2022 finns på mitthsb.hsb.se
Logga in med Bank ID och gå till Mina sidor, Mina dokument

/
Målning av gårdslokaler

Målning av gårdslokaler

Renovering och målning av gårdslokaler pågår mellan 15 aug och 15 okt.

/
Glad sommar

Glad sommar

Sommarhälsning från ordförande och naturligtvis hela styrelsen

Först och främst vill jag och styrelsen tacka för förtroendet att arbeta vidare för Brf Uttern.

2022/2023 se ut att bli ett ytterligare spännande och utmanande år. När vi precis börjat hämta och från pandemin så blir det krig i Europa med kaos och inflation i släptåg. För er som var med på stämma eller läst vår årsredovisning så vet ni att vi under 10 års tid haft målet att få ner volymen på våra lån vilket vi ju också lyckats bra med. Effekten av detta arbete är att vi blir mindre känsliga för vad som händer på finansmarknaden.

Men med inflation kommer ökade kostnader som ett brev på posten. Dock är det så att vi alla kan påverka föreningens ekonomi genom att vara sparsamma och varsamma. Du kan påverka föreningens ekonomi genom att vara effektiv när du använder tvättstugan (se till att maskinerna är fulla när du tvättar). Källsortera och släng endast hushållsavfall (föreningen betalar per kg avfall). Att saker går sönder på grund av slitage är oundvikligt, men tänk på att hantera våra gemensamma resurser varsamt.

Om förbrukningen och reparationskostnader sjunker så kan vi parera ökade kostnader. Så fundera på hur du som medlem och boende i Brf Uttern kan hjälpa till att hålla nere våra gemensamma kostnader.

För dig som är nyinflyttad i vår förening så hälsar jag dig välkommen och hoppas att du skall trivas. Hör gärna av dig till mig eller någon i styrelsen om du har frågor. Min dörr (telefon/mejl) är alltid öppen. Om min bil (en metalgrå Honda CR-V) står utanför styrelserummet så sitter jag där och jobbar, antingen med brf Uttern eller Jarlabergs Samfällighetsförening och då är det bara att knacka på dörren.

För det verksamhetsåret som står framför oss så kommer vi att styra upp våra rutiner för att kommunicera med er medlemmar. Vi ska sträva efter att få till ett nytt markregelverk, ett regelverk som vi tillsamman ska vara överens om för att skapa en så bra yttre miljö i vår förening som möjligt. I vår förening med gemensamma ytor på innergårdarna, med uteplatser för ”radhusen” och flera lägenheter med markkontakt så är det många parametrar (synpunkter) som skall samordnas.

Det finns ett antal utmaningar för styrelsen att hantera för kommande verksamhetsår och vi står väl rustade. Kontakten med er som bor i Brf Uttern är viktig och vi får många positiva kommentarer vilket känns bra.

Med Vänlig Hälsning 

Janurban

/
Ordinarie stämma 2022

Ordinarie stämma 2022

Nu är kallelsen till 2022 års ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka anslagen på föreningens anslagstavlor.

Nedan finner du länken till de slutgiltiga stämmohandlingarna och den publika årsredovisningen för 2021

https://brf-uttern.se/wp-content/uploads/2022/05/Brf-Uttern-Arsredovisning-2021.pdf

Stämman kommer att genomföras som en fysisk stämma i gårdslokalen gård 9, Trillans väg 2 – 40, Tisdagen den 31 maj kl. 19:00

Om du är sjuk eller känner sjukdomssymptom – stanna hemma.

Styrelsen kommer i perioden fram till stämman att återkomma mer exakt hur allt kommer att fungera.
Vi har inte planerat att sända stämman live via digitala media i år men om det finns ett önskemål att
delta digitalt så hör av dig till styrelsen via ett e-post till styrelsen@brf-uttern.se så kanske vi tänker
om.


Styrelsen
HSB brf Uttern nr 284 i Nacka

/
Laddar in …