Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Installation gemensam el

Installation gemensam el

Installation av IMD (Gemensam el) är planerad till 9/7, 10/7 och 15/7 för de stora jobben som kräver strömavbrott. Sedan fortsätter vi med radhusen.

Våra elektriker kommer att sätta upp lappar och informera de boende om alla detaljer om strömavbrott, tider och vilka lgh som berörs. Det kommer att göras med start vecka 27.

Inget arbete inne i lägenheterna förväntas.

Entreprenörer är:
Secure Meters AB
CEWE

/
Miljöstugan stängd i sommar

Miljöstugan stängd i sommar

Under tiden vecka 28 – vecka 32 kommer miljöstugan vara stängd. Den öppnar alltså igen den 12e Augusti. Under tiden hänvisar vi till Nacka kommuns kretsloppscentraler.

/
Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för förtroendevalda.
• Styrelsen erhåller 6 PBB att fritt fördela inom sig
• Föreningsvald revisor erhåller 30% av 1 PBB
• Valberedning: 50% av 1 PBB att fördela inom sig.
Alla arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.
Arvodena baseras på SCB:s prisbasbelopp (PBB) för 2019, som är 46.500 kr.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår 8 ordinarie ledamöter och ingen suppleant (7 välja av föreningen samt 1 ledamot utsedd av HSB Stockholm) och inga suppleanter. Samtliga ledamöter har en mandattid på 1 År.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår till ordförande välja:
• Janurban Modigh (omval 1 År)
till ledamöter välja:
• Ralph Dreilich , omval 1 år
• Aurelian Bria, omval 1 år
• Peter Rydell, omval 1 år
• Hans Tillberg, omval 1 år
• Jesper Weissglas, omval 1 år
• Bettina Ståhl, nyval 1år

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår 1 revisor och 1 suppleant som väljs av föreningen samt en revisor från BoRevision som utses av HSB.

§20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Mikael Widerberg till revisor och Anders Herlitz till revisorssuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens rekommendation är 3 – 5 valberedare

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

4 av befintliga valberedare står till stämmans förfogande, Britt H, Eva J, Anders B och Bengt A

/
Ordinarie föreningsstämma 2019

Ordinarie föreningsstämma 2019

Den ordinarie stämman kommer att äga rum den 15 Maj kl 19.00 i festlokalen på gård 9.

Dagordning enligt stadgarnas §17:

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen: Inga inkomna ärenden
 25. Föreningsstämmans avslutande
/
Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Nu är årsredovisningen för 2018 klar. Vi kommer att dela ut den innan ordinarie föreningsstämman den 15 Maj, men om du vill kan du kan ladda ned den här:

/
Presentationen från infomötet bredband 21/3

Presentationen från infomötet bredband 21/3

Trevligt att så många dök upp igår! Här hittar ni presentationen som visades:

/
Gemensamt bredband: Start 1:a April!

Gemensamt bredband: Start 1:a April!

Nej, det är inte ett skämt. Preliminärt driftsättningsdatum för det nya gemensamma bredbandet är den första April. Det finns visserligen en liten risk att det kan uppstå förseningar, eftersom vår leverantör Ownit i sin tur är beroende av att Stokab ska leverera inkopplingen på rätt datum, men vi har satt datumet med två veckors marginal, så förhoppningsvis är risken ganska liten. Ni som vill kan därmed säga upp era nuvarande abonnemang till det datumet.

Innan driftsättningen kommer vi dels dela ut WiFi-routers till alla medlemmar, och sedan också hålla en medlemsträff där vi går igenom hur övergången kommer att gå till. Målet är att det ska bli max en dags avbrott för er som har Telias fiberabonnemang idag.

Vi kommer att ha öppet för alla medlemmar att hämta ut sina routers i styrelserummet på Trillans väg 2 vid följande tillfällen:

Söndag den 3e Mars kl 16:00 – 17:00
Torsdag den 7e Mars kl 19:00 – 20:00
Måndag den 11e Mars kl 19:00 – 20:00
Onsdag den 13e Mars kl 19:00 – 20:00

Det finns svar på de flesta frågorna kring det nya abonnemanget här. För att processen ska gå så fort och smidigt som möjligt vid dessa tillfällen är det bra om eventuella ytterligare frågor och diskussioner sparas till den gemensamma informationsträffen, som kommer att äga rum:

Torsdagen den 21 Mars kl 19:00 i festlokalen gård 9

/
Halkväder!

Halkväder!

När det är den typ av väder vi haft senaste dygnet blir det halt. Våra entreprenörer gör ett bra jobb med att röja och sanda, men när det smälter och fryser om vartannat kan det bli isfläckar ändå. Så här kommer en liten påminnelse om att det finns sandlådor på båda gårdarna. Alla som får syn på en isfläck är välkomna att kasta lite sand på den!

/
Cykelparkeringar under vintern

Cykelparkeringar under vintern

Cykelställen vid nr 47 och nr 6 används under vintern som snöupplag för den snö som skottas bort från gårdarna. Tänk på att flytta bort era cyklar från dem. Kvarglömda cyklar kan i värsta fall komma att skadas om det kommer mycket snö.

De cykelförråd som finns i gatuplanet är i första hand till för boende i höghusen som aktivt använder sina cyklar. De är inte till för långtidsförvaring eller för dem som bor i radhusen. Om ni hör till de senare och har en cykel i förråden i markplan: Ställ istället ned den i de cykelförråd som finns i källarna. Om ni har problem med att komma in så kan ni kontakta Peter Rydell på tel 070-420 03 04 (eller någon annan i styrelsen) så hjälper han er.


/
Laddar…