Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till:


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Debitering av el kvartal 1 2024 samt elstöd

Debitering av el kvartal 1 2024 samt elstöd

Under sommaren ansökte Brf Uttern om elstöd vilket vi erhöll, och styrelsen har beslutat att fördela elstödet på följande sätt: Alla medlemmar kommer att få kostnaden för el för ett kvartal efterskänkt.


För att säkerställa en rättvis fördelning så har vi valt att inte debitera för elkostnaderna under det första kvartalet 2024, alltså el från månaderna aug, sep, okt. Detta påverkar faktureringen på följande sätt:

 • De lägenheter som ännu inte har fakturerats för el under det fjärde kvartalet 2023 på grund av en faktureringsmiss, kommer nu att faktureras för maj, juni och juli 2023.
 • De lägenheter som redan har fakturerats för el under det fjärde kvartalet 2023, kommer inte att debiteras för elkostnaderna på avier för det första kvartalet 2024.

Denna åtgärd innebär att samtliga medlemmar befrias från sina elkostnader under ett kvartal, vilket motsvarar ungefär den summa som föreningen fick tillbaka i form av elstöd.

Vid eventuella felaktigheter på de avier ni nu får i december för tre månader så är ni välkomna att mejla Bettina på ekonomi2@brf-uttern.se

Nacka 7 december 2023

Styrelsen
Brf Uttern

Under vintertid skapas snöupplag på gårdarna

Under vintertid skapas snöupplag på gårdarna

Nu är snöröjningen igång och under vintertid är snöröjarna anvisade att använda de öppna platserna vid cykelställen på gårdarna som snöupplag. Det är viktigt att cykelställen på gårdarna är fria från cyklar under vintern, då de annars hindrar snöröjning och kan bli skadade av snömassorna eller maskiner. HSB ersätter inte plogskador vid snöupplag på anvisade ytor.

Om man vinterpendlar med cykel kan man ha sin cykel i de uppvärmda cykelförråden, om man endast vinterlagrar sin cykel bör man hänga upp den i krokarna, om det finns sådana i ditt cykelförråd. Man kan också förvara den i lägenhetens förråd.

På förekommen anledning så påminner vi om att det inte är tillåtet att låsa fast cyklar i fastighetens värmerör, vattenrör, avlopp eller andra delar som tillhör fastigheten då det kan uppstå skador, hindra underhåll och framkomlighet. Det är inte heller tillåtet att placera cykeln i utrymningsvägar. Märk upp din cykel med namn, år och adress.

Vi har i dagsläget många cyklar i cykelförråden samt vid cykelställen som står där år efter år och förfaller utan att användas alls, då bör man fundera på om det är rätt plats för cykeln då det råder platsbrist.

Med vintriga hälsningar,
Styrelsen
Brf Uttern

/
Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport, september 2023.

Uppdatering av föreningens ekonomi

Riksbanken beslutade 24 september 2023 att höja styrräntan till 4% samt lämnade prognosen för den svenska ekonomin med fortsatt hög inflation. Man signalerar även en förväntad räntehöjning 23 november samt fortsatt hög ränta under 2024/2025.

Med det beskedet och med ett behov av att fortsätta kunna underhålla fastigheterna har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning från och med 1 januari 2024 med 10%.

I nuläget bedömer vi att det är en riktig åtgärd för att täcka våra högre räntekostnader som budgeteras till 5M under 2024, och för att vi ska kunna planera för nödvändigt underhåll. Inflationen medför även en höjning av en stor del av våra löpande driftskostnader, bland annat så har Stockholm Exergi meddelat en prishöjning för fjärrvärme på 12% vid årsskiftet.

Riksbanken flaggar för ytterligare höjt ränteläge innan en avmattning förväntas 2025. (Se bild från Penningpolitisk rapport, september 2023)

Enligt vår lagda budget för 2024 där en avgiftshöjning ingår, kommer Brf Utterns likvidbuffert att sjunka med 1,2 miljoner under 2024. Detta med inlagd räntebudget på 4% och inga större planerade underhåll under 2024.

Nacka 21 november 2023

Styrelsen
HSB Brf Uttern Nr 284 i Nacka

Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport, september 2023.
Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport, september 2023.
/
Adventsmingel den 3 dec kl. 15-17

Adventsmingel den 3 dec kl. 15-17

Söndag den 3 december, på 1:a advent klockan 15-17 bjuds föreningens medlemmar in på adventsmingel i gårdshuset på Gård 8. Som traditionen bjuder så tänder vi upp utebelysningen på gårdarna till advent, ta tillfället att träffa varandra och ha en trevlig stund tillsammans.

Det kommer bjudas på glögg med tillbehör, kaffe och hembakat.
Saft och julmust till barnen.

OSA: Anmälan om deltagande till Elisabeth Chuck via sms, email eller mobil: chuckan48@gmail.com 076-3185708 senast den 29 Nov.

Varmt välkomna!

Styrelsen och festkommittén
Brf Uttern

/
Kontrollera element, varmvattnet i kran/duschblandare samt friskluftsintag

Kontrollera element, varmvattnet i kran/duschblandare samt friskluftsintag

Nu är uppvärmningssäsongen igång igen och styrelsen ber medlemmarna i Brf Uttern att kontrollera följande:

 • Värmeelement – Kontrollera att elementen är varma och att termostat är inställd på nivå 6 för att se att termostaten fungerar som förväntat. Den ska stänga flödet vid 22 grader och man ska då kunna förvänta sig en rumstemperatur mellan 20-21 grader beroende på var i rummet, ventilation etc. Efter kontrollen kan man ställa termostaten på önskat värde. Anmäl element som inte fungerar ordentlig i följande formulär innan 1 Nov för att samordna beställning av service: felanmälan värmeelement.
 • Kran och duschblandare – Anmäl störningar/variationer i varmvattentemperatur eller om det tar mer än 15-20 sek för att få varmvatten (varmvatten ska vara ca 50 grader). Anmäl till fastighet@brf-uttern.se
 • Se även till att ha fungerande friskluftsintag med rena filter. Fungerar inte flödet står luften stilla och det blir kallt i lägenheten. Eftersom vi har frånluftsventilation sugs även fukt in genom springor vid fönster och dörrar om tillflödet är dåligt. Kontrollera och anmäl ventiler ovan fönster som inte fungerar ordentlig i följande formulär innan 1 Nov för att samordna beställning av service: felanmälan luftventil.
/
Höstfixardag 21/10 kl. 10-13

Höstfixardag 21/10 kl. 10-13

Nu är det dags för höstfixardag, lördagen den 21/10 kl. 10:00 – 13:00.

I år ska vi på sedvanligt vis förbereda vår utemiljö inför vintern, ta undan trädgårdsmöblerna, grillarna, bevattningsslangar, blomkrukor och göra fint på gårdarna, källargångar och cykelförråd.

Det serveras varmkorv efteråt, container finns som vanligt på plats för allehanda skräp (ej elavfall mm), observera att miljöstugan är stängd följande måndag (23/10).


Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se så vi vet hur mycket korv o fika vi ska förbereda för.

De föremål som står i källargångar, förrådsgångar och trapphus kommer att städas bort då de mot reglerna blockerar utrymmningsvägar och är en olycks- och brandrisk. Det gäller alla föremål som inte föreningen placerat där.

/
OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Brf Uttern planerar att genomföra OVK i fastigheten och samtliga lägenheter mellan 18 – 27 September 2023.

Entreprenören är Miler Vent, och de kommer endast att komma på tid som föreningen aviserat om, samt innehar legitimation.

Det är viktigt att tillträde bereds för ventilationskontrollen på aviserad tid som initialt meddelas i brevlådor samt mejlutskick, då annars extra kostnader uppstår för föreningen vid missat besök. I förlängningen blir det kostnader för berörd lägenhet om tillträde fortsatt inte ges. Det kommer ges tillfälle att lämna in uppmärkt nyckel om man inte kan vara på plats under kontrollen. Det är viktigt att nyckeln har en märkning med adress, namn, lägenhetsnummer (står på ytterdörren), och inte kommer ouppmärkt i ett kuvert.

Status 20 Sep: Kontrollen går just nu lite långsammare än beräknat pga ej genomförd rengöring inför besöket.

Det är viktigt att se till att ventiler/spiskåpa är rena inför kontrollen, främst att filter ovan fönster är bytta och spisfläkten är rengjord från fett. Det blir annars onödiga anmärkningar på dåligt luftflöde samt är en brandrisk.

Schema för kontroll:

DagDatumTidPortGård
Måndag18-Sep8 – 12T1, T3,…T238
Måndag18-Sep12 – 16T25, T27 …T458
Tisdag19-Sep8 – 12T478
Tisdag19-Sep12 – 16T498
Onsdag20-Sep8 – 12T518
Onsdag20-Sep12 – 16T8, T10, T12 … T349
Torsdag21-Sep8 – 12T29
Torsdag21-Sep12 – 16T49
Fredag22-Sep8 – 12T69
Fredag22-Sep12 – 16T409
Måndag25-Sep8 – 12T369
Måndag25-Sep12 – 16T389

Vid eventuella ändringar i schemat kommuniceras det endast från styrelsen (för att undvika inblandning från obehöriga)

Förberedelser som man ska göra inför kontroll:

Spiskåpa, se till att forcering och timer fungerar bra och att filter är rena från fett. Plocka bort lösa saker i köksskåpen ovan spisen. 

Frånluftventiler, i badrum, klädkammare, etc. Se till att de roterar lätt och kan tas bort från väggen (man ska kunna rotera hela ramen runt ventilen motsols och lyfta loss den från ventilationskanalen). Plocka bort tvätt och handdukar så att man kan komma fram.

Tilluftsventiler ovanför fönster, se att de är rena och öppna vid kontrollen, att de kan stängas och öppnas, filter finns och inte är igensatt. (nya kan köpas på närmsta byggvaruhus, föreningen har också flera kvar från sista OVK).

Anmäl om spiskåpan inte fungerar som det ska eller filtret inte kan bytas ut. Om ni ser att det finns mekaniska problem med ventiler, informera styrelsen i förväg så att vi kan planera reparation eller byte innan OVK.

Enligt stadgarna har föreningen ansvaret över ursprungliga spiskåpor och ventiler, samt rensning av ventilationskanalen bakom ventil. Medlem har ansvaret för filterbyten och ventilens funktion och renhet.

Läs gärna ventilationsanvisningar med mer information på:

Ventilation i brf Uttern – för alla

Om ni inte kommer vara hemma inom den aviserade perioden lämna gärna in uppmärk nyckel enligt instruktion i brevlådan och kontakta styrelsen i god tid på information@brf-uttern.se

/
Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Uttern nr 284 i Nacka kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid:  Torsdagen den 21 september 2023, kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen gård 9 Trillans väg 2 – 40

Dagordning

§ 1.    Föreningsstämmans öppnande

§ 2.    Val av stämmoordförande

§ 3.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

§ 4.    Godkännande av röstlängd

§ 5.    Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

§ 6.    Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

§ 7.    Val av minst två rösträknare

§ 8.    Godkännande av dagordning

§ 9.    Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 10. Andra läsningen av nya stadgar för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka baserade på HSB normalstadgar 2023 vilka godkändes via en första läsning vid ordinarie föreningsstämma 2023.

§ 11. Information om föreningens ekonomi

§ 12. Föreningsstämmans avslutande

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst. Röstberättigad är den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom valfritt ombud. Skriftlig daterad fullmakt krävs. 

All dokumentation från föreningsstämma 2023 är tillgänglig under Mina Dokument på Mitt HSB. Logga in med BankID eller användarnamn på mitthsb.hsb.se för att nå dem.

Välkommen!
Styrelsen

/
Inbjudan till höststart i Brf Uttern

Inbjudan till höststart i Brf Uttern

Den 25 augusti kl. 18:00 i gårdshuset på gård 8 startar vi upp hösten med en PUBkväll/AW (After Work).

Vi följer upp stämmobesluten och får en info om läget på marknaden för bostadsrätter i allmänhet och Nacka i synnerhet.

Kvällens program:

 • Christopher Grandin på Erik Olssons fastighetsförmedling ger en lägesanalys av bostadsrättsmarknaden och svarar på frågor
 • Vi går igenom höstens ”projekt” och söker bemanning av:
  • Trädgårdsgrupp
  • Festgrupp
  • Extended living room

Att ha engagerade medlemmar i en bostadsrättsförening är en tillgång som både gör boendet trevligare och skapar gemenskap. Medlemsengagemang står därför högt på dagordningen i Brf Uttern. Passa på att komma och medverka. Vi bjuder på lite förtäring och dryck.

OSA: Anmälan om deltagande senast den 23 Aug i följande formulär eller skicka ett email till information@brf-uttern.se om hur många vuxna respektive barn som kommer, för vår planering av inköp.

Varmt välkomna önskar Styrelsen, Brf Uttern

/
Porttelefon uppgraderad

Porttelefon uppgraderad

Porttelefonerna funkar igen efter en period med problem för iPhone användare. Vi har uppgraderat systemet, och det blir nu ett mobilnummer som ringer upp er från porttelefonen. Öppna porten som vanligt med knapparna * eller 5 vid påringning.

Ett tips är att lägga in det nya numret som kommer upp som en ny kontakt i den egna telefonboken, t ex med namnet “Porttelefon”.

Rapportera eventuella problem till fastighet@brf-uttern.se

/
Laddar in …