Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Elbils-laddning - Info från samfälligheten

Elbils-laddning – Info från samfälligheten

Vi har fått ett informationsbrev från Jarlabergs samfällighet gällande elbils-laddning. Samfälligheten kan f n tydligen inte publicera det på sin hemsida så vi publicerar det här:

Fler boende i Jarlaberg har efterfrågat möjlighet att kunna ladda el-bilar i Samfällighetens garage. För att informera om vad styrelsen i Jarlabergs Samfällighetsförening (JSf) arbetar med just nu kommer här en lägesbeskrivning av vad vi gör för tillfället.

Först låt oss fastslå att antalet elbilar (dvs rena el-bilar och hybrider) ökar i Sverige är väl idag en allmänt accepterad sanning och så också för oss i JSf styrelse.

För några år sedan genomförde JSf en enkät om frågeställningarna kring att ladda el-fordon. En enkät som inte gav några tydliga svar eller riktlinjer för styrelsen att gå vidare med beträffande val av teknik eller antal laddningsmöjligheter. Styrelsen var ev. för tidigt ute i detta ärende, det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren.

Frågeställningar på JSf:s agenda

 • Ett antal medlemmar i JSf bostadsrättsföreningar har framfört önskan om att kunna ladda sina bilar i JSf:s garage och bland annat kunna utnyttja motorvärmaruttagen, vilket tyvärr inte är tillåtet.
 • Att kunna ladda el-bil via laddstolpar är en relativt ny teknik som hela tiden är utsatt för förändring och förbättring. Det kan lätt bli så att en teknik man installerar idag är omodern om ett år. Så det gäller att få en bra bild på den tekniska utvecklingen.
 • Hur skall en installation och investering av laddmöjligheter finansieras. Hur skall JSf ta betalt för tjänsten. Skall det finnas speciella laddplatser eller skall förhyrda platser förses med laddare.
 • Klarar den befintliga elinstallationen i garagen av kraven för att kunna ladda elbilar och vilka krav finns det på brandskyddet vid installation av laddmöjligheter

Vad sker i JSf just nu?

Frågeställningarna kring laddning av el-bilar har funnits på styrelsen agenda under 2020. Under hösten beslutade styrelsen att ta hjälp av en objektiv konsult för att få ett beslutsunderlag hur JSf skall gå vidare till nästa steg.

Uppdragsbeskrivning för konsultuppdraget har tagits fram och upphandling av konsult pågår.

Konsultuppdraget:

Att till JSf styrelse ta fram ett beslutsunderlag/konsekvensutredning så att JSf styrelse kan ta beslut om hur samfälligheten skall agera beträffande laddning av el-fordon i sina garage.

Beslutsunderlaget/konsekvensutredningen skall innehålla:

 1. Nulägesbeskrivning av:
  1. Antal garage och P-platser
  2. Övergripande beskrivning av elnätet och elförsörjningen av enheterna
  3. Ekonomin, intäkter och driftskostnader
  4. Befintliga avgiftsprinciper
  5. Uppskattat behov av laddningsstationer
 2. Kartläggning av nuläget beträffande laddning av el-fordon
  1. Olika tekniker som finns tillgängliga på marknaden
   1. Fördelar
   2. Nackdelar
  2. Åt vilket håll är marknaden på väg (tekniskt)
  3. Finansiering av investeringen
  4. Olika varianter för avgiftsdebitering
  5. Brandriskanalys (riskbedömning)
  6. Lagar och regulatoriska krav
  7. Ev. identifierade ”showstoppers”
 3. Rekommendation
  1. Val av teknik
  2. Antal installationer och var i garagen
  3. Ev. förändring av elnätet
  4. Investeringskalkyl
  5. Underhållskalkyl
  6. Avgiftssystem/principer
  7. ”road mapp” för hur ett genomförande kan ske i tiden

Tidsplan

Beslut i styrelsen om val av konsult förväntas tas vid styrelsemötet i februari 2021

Uppdraget borde vara genomfört under våren 2021 så att styrelsen kan ta beslut innan sommaren.

Sammanfattning

För JSf styrelse är det viktigt att få ett komplett och korrekt beslutsunderlag för att kunna gå vidare.

Vi hoppas av denna information innebär att ni som önskar att kunna ladda era bilar i samfällighetens garage eller står i inför ett beslut att köpa en el-bil får en större förståelse av hur komplex denna fråga är för JSf samt att vi på ett eller annat sätt kommer att lösa frågan.

Har du som läser detta frågor eller skulle vilja vara med och jobba med dessa frågor så hör av dig till jarlabergsf@gmail.com.

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

Hej alla medlemmar i Brf Uttern, här är er ordförande som vill önska god fortsättning på det nya året. Så här i början på februari har vi fått en riktig vinter (ni vet en sån där med snö och kyla). Ett tag trodde jag att det inte skulle komma någon snö denna vinter, men förändringar kommer snabbt.

2020 blev ju ett märkligt år för alla och så oxå för styrelsearbetet i Brf Uttern. Fysiska styrelsemöten byttes snabb ut mot hybridmöten där några fanns på plats i styrelserummet och andra via videolänk. 

Stämman 2020 blev en mix av tekniker. 9 deltagare fysiskt närvarande i föreningslokalen, 8 med via Zoom, 18 via livesändning av stämman på YouTube samt ett antal medlemmar hade utnyttjat möjligheten att ”poströsta”. Det som första halvåret 2020 för stämmor i brf:er var rekommendationer (poströster och digitala stämmor) blev under året reglerat i lag. 

Själv var jag stämmoordförande för 5 utomhus-stämmor, 10 tal hybrid-stämmor samt 3 st rena poströst-stämmor samt konstigt nog även några ”vanliga” stämmor. Tyvärr så ser det väl ut att bli likadant under 2021. En sak som jag dock tror har kommit för att stanna är att vi troligen i fortsättning på ett eller annat sätt kommer sända stämman digitalt för de som av någon anledning inte kan vara med fysiskt i stämmolokalen.

Alltså inget ont som inte har något gott med sig.

För Utterns styrelse har digitala möten fungerat bra, vi har införskaffat en bra webbkamera samt en mycket bra högtalare med mikrofon. Detta gör att det syns bra vilka som sitter i lokalen och alla hörs bra.

Om det är något som jag saknat detta år så är att vi inte kunde fortsätta med våra info/PUB kvällar. Mötet med medlemmarna i Uttern är viktig. Tack och lov så var våra två trädgårdsdagar välbesökta så vi blev inte helt utan medlemskontakter. Ett tips till er som vill vara med att påverka är att delta i våra trädgårdsdagar för där finns det ofta plats att ställa frågor och knyta kontakter.

När det gäller våra fastigheter så har det inte hänt så stora saker. Vi har kompletterat vårt passersystem så hela skalskyddet nu är digitalt. Vi har fixat till några småskavanker på husen samt slitit med att få debiteringen av elen till er medlemmar att fungera på ett bra sätt. Nacka Energi har här satt en del krokben för oss i projektet men vid slutet av året känns det som att vi har kontroll på debiteringen. Ralph och Bettina har gjort ett heroiskt arbete för att få kontroll på alla fakturor (ca 500). Vi har oxå en känd svaghet på våra tak som kan orsaka vattenskador, en svaghet som vi nästan har en färdig lösning på och planeras att åtgärda under 2021.

Inför 2021 så har vi på agendan att:

 1. Göra en slutlig lösning för entréer och förråd för radhusen
 2. Genomföra en förstudie av våra fönster
 3. Få igång ett arbete med vår yttre miljö (där vi vill engagera våra medlemmar)
 4. Renovera vårt styrelserum (så att det bl a kan bli en uthyrningslokal för mindre sammankomster eller middagar för ca 10 deltagare)
 5. Tvätta vissa fasader
 6. Ta fram ett välkomstpaket till nya medlemmar

Förhoppningsvis kan vi till hösten komma igång med våra info/PUB-kvällar.

Ekonomin i föreningen är fortsättningsvis god. Vi har en god likviditet och gör varje år extra amorteringar för att minska vår skuldbörda.

Så avslutningsvis så skulle jag vilja sammanfatta att läget är gott och vi har mycket att gör på agendan.

Jag skulle oxå när jag har ordet vilja komma med två vädjanden.

 • Man skall inte mata fåglarna från balkongen på ett sådant sätt att det kommer ner fågelmat på marken (eller grannens balkong under). Fågelmat som råttor gillar. 
 • Sen är det tyvärr så att det finns medlemmar som kastar fimpar från sina balkonger. Fimpar som bränner hål på markiser och skräpar ner på marken. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och jag vädjar till er som känner er träffade att fimpa i en egen askkopp i stället för att kasta ut dem.

Så sköt om er alla i dess Corona-tider och så hoppas vi på att vi skall få en höst (kanske även en sommar) som blir lite mer som vanligt.

Janurban Modigh
Ordförande för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka.

Vill du jobba i styrelsen?

Vill du jobba i styrelsen?

Inför föreningens årsstämma den 26 maj (preliminärt datum) har alla medlemmar möjlighet att komma in med förslag på lämpliga personer att ingå i styrelsen.

Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Eller känner du någon granne som du tror skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete? Alldeles speciellt är vi i år ute efter någon som kan förstärka styrelsens fastighetsgrupp, helst med kunskaper vad gäller styrning av anläggningar för energi, värme och ventilation.

Arbetet som ledamot i Brf Utterns styrelse är ansvarsfullt och ställer krav på engagemang för att kunna företräda medlemmarnas intressen. Rollen som styrelseledamot innebär också att inom ramen för styrelsearbetet företräda verksamheten som bedrivs av föreningen som helhet och inte agera utifrån sina egna särintressen. Styrelseledamöterna bör därtill uppvisa en god närvaro på styrelsens möten (1 kväll/månad). Ledamöterna ska också vara medvetna om att de har uppdrag mellan styrelsemötena.
Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är för närvarande ett år.

Nuvarande styrelsesammansättning återfinns på föreningens hemsida under ”Kontakt”. Samtliga i nuvarande styrelse har förklarat sig villiga att ställa upp för eventuellt omval.

Ditt förslag ska innehålla namn på den/de du föreslår samt en kort motivering till varför du anser att den/de skulle passa bra i styrelsen. Observera att de personer som föreslås skall ha gett sitt samtycke till att nomineras till en styrelseplats.
Du har även möjlighet att nominera personer till revisor/revisorssuppleant samt till valberedningen. Nuvarande personer i valberedningen ställer inte upp för omval.

Förslagen skickar du till valberedningen senast söndagen den 28 februari.
Eva Jernberg, T2, mobil 070-918 1814, e-post: eva.jernberg2@gmail.com
Anders Brandt, T47, mobil 070-774 8719, e-post: abrswe@gmail.com

/
Smidigare att betala lokalbokningar med Swish

Smidigare att betala lokalbokningar med Swish

Hyran för våra populära festlokaler och gästlägenheter framöver kommer att betalas med Swish, direkt när du som bokat får tillgång till lokalen. (Tidigare gjordes det via HSB:s kvartalsviseringar, vilket innebar administrativt merjobb och tog lång tid. Nu blir det smidigare).

Bokningar görs som tidigare på https://brf-uttern.se/bokning/

/
Höstfixardag 17e oktober

Höstfixardag 17e oktober

Nu är det dags för höstfixardag! I år blir det den 17/10.

Deltagare får ersättning motsvarande 3 timmar egenförvaltning. Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se. Vi är ju utomhus, och utgår från att alla uppträder ansvarsfullt för att undvika smittspridning, dvs inte kommer med om ni symptom, samt håller avstånd.

Kaffe och bullar serveras, container finns som vanligt på plats för allehanda skräp, och miljöstugan är stängd följande måndag (19/10).

/
Varmvatten avstängt ytterligare en gång

Varmvatten avstängt ytterligare en gång

Stockholm Exergi har meddelat att dom än en gång kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt:

Onsdag 2020-06-17 klockan 08:00
till
Torsdag 2020-06-18 klockan 02.00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Vi påminner om att när varmvattnet slås på igen kommer det lika snabbt som vanligt i kranen, så det är bara slöseri att spola en massa i hopp om att det ska komma varm vatten. Finns det varmvatten så kommer det fort.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

/
Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Här finns nu protokollet från årets lite annorlunda stämma:

/
Tre alternativa sätt att delta i årsstämman

Tre alternativa sätt att delta i årsstämman

Så som tidigare informerats meddelar styrelsen nu tre alternativ att delta på stämman som komplettering till kallelsen.

1. Fysisk närvara på stämman
(som vanligt)
• Vi kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till max 25 personer som då skall kunna sitta med 2 meters avstånd.
• Platser tilldelas i turordning enligt först till kvarn.
• Tag med din ifyllda poströst om du inte kan beredas plats och blir hänvisad till att följa den via videolänk.

2. Via Youtube live sändning
• Inga förberedelser krävs, funkar i alla datorer/mobiler.
• Stämman sänds direkt, det vill säga vi sänder endast under stämmans mötestid.
• Du kan se och höra, samt ställa frågor till stämman via textchatt-funktionen.
• Du kan endast rösta genom att lämna in din poströst.
Klicka här för att komma till sändningen.

3. Via videokonferens (Zoom)
• Om du vill delta via Zoom måste anmäla dig via e-post till styrelsen@brf-uttern.se senast tisdagen den 28 april kl 12.00.
• Du kommer att få inbjudan med instruktioner till den e-post du anmält dig med, både hur du laddar ner och installerar Zoom på din dator/padda/mobiltelefon och inloggningsinformation till mötet.
• Vi kommer att öppna Zoom mötet 20 minuter före stämman så att vi skall kunna se att tekniken fungerar.
• Inloggningen till möteslobbyn gör du den 28 april mellan kl. 18.40 – 18.55.
• När du blir insläppt på mötet gör vi en identitetskontroll som kräver att din enhets videokamera är påslagen
• Under stämman kommer allas mikrofoner att vara ”mutade” dvs. avstängda.
• Om man vill ha ordet så vinkar man i bild och vi öppnar då för att komma in och prata.
• Röstning via Zoom sker genom att man vinkar om man inte godkänner/bifaller eller så har man poströstat och då gäller poströsten.

/
Stämman och årsredovisning 2019

Stämman och årsredovisning 2019

Redovisning, förvaltningsberättelse och revision är nu klara. Här nedan hittar du alltsammans som nedladdningsbar PDF.

Stämman kommer att sändas live på Youtube på den här adressen:
https://www.youtube.com/channel/UCR-0FVYkZsJhWhDC6RVwmQQ/live

På den sidan på Youtube finns också en chat-funktion där ni som tittar på live-sändningen kan skriva frågor och kommentarer. Dessa kommer att läsas upp på stämman.

/
Varmvatten avstängt

Varmvatten avstängt

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt:

Onsdag 2020-04-29 klockan 08:00 – 18:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

/
Laddar…