Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Avgift för andrahandsuthyrning

Avgift för andrahandsuthyrning

I föreningen stadgar står det sedan länge att vi kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Vi har hittills inte till tillämpat den här avgiften, men kommer att börja göra det från och med 1a oktober 2019.

Ny adress och brevlåda

Ny adress och brevlåda

Föreningens officiella postlåda har flyttats från trappuppgången i Trillans v 26 till styrelserums-dörren på Trillans väg 2 nb, dvs dörren som vätter ut mot gångvägen mellan våra två fastigheter.

Utemiljö-enkät

Utemiljö-enkät

Vid föreningsstämman 2017 fans några motioner som behandlade föreningens utemiljö. Beslutet på stämman blev att styrelsen fick i uppdrag att: ”tillsätta en bred arbetsgrupp att arbeta med föreningens yttermiljö”. Som första åtgärd bjöd styrelsen in till en informationskväll hösten 2018 där en Trädgårdsinspiratör från HSB berättade om skillnaden i att bygga yttre miljö/trädgårdar idag mot när Uttern byggdes. Hon visade också exempel på vad man kan göra.

Deltagarantalet vid detta infomöte var inte så stort och ej heller entusiasmen att vara med och arbeta med trädgården. När man går runt i vårt område kan man konsterna att det ser väldigt olika ut. Vissa områden är välskötta andra igenväxta med stora buskar. En del träd har blivit stora och växer väldigt nära fastigheten vilket både skymmer sikten och inverkar negativt på fasaden.

Förening har på innergårdarna gjort några provplanteringar där man ändrat från de traditionella buskarna till planteringar med marktäckande växter och växter som ändrar färg med årstiderna, dvs det finns alltid någon växt som står i prakt hela året om. Men när det gäller trädgård eller yttre miljö som vi idag ofta säger så har medlemmar ofta många och starka uppfattningar om hur det skall var så Styrelsen beslutade att genomföra en enkät och vi ber dig att svara på dessa frågor senast.

Med föreningens utemiljö avses de ytor som föreningen ansvarar för:
• Innegårdarna, gård 8 och 9 med cykelställ, bänkar, lekplatser och föreningshus
• Planteringar mellan huskropp och gångvägen (mellan hus 8 och 9)
• Uteplatser som dock sköts och disponeras av lägenhetsinnehavaren
• Områden mellan uteplatser och kommunen eller samfällighetens mark
• Träden på föreningens mark
• Mopedparkering (vid Trillans väg 2)

Motorcykel och mopedparkering

Motorcykel och mopedparkering

Vi i styrelsen kan konstatera att det återigen skett vandalisering och stöld vid vår nya MC/mopedparkering vid Trillans Väg 2.

Till att börja med så låt oss göra klart att detta problem står väldigt högt på styrelsens agenda. Att inget har hänt beror på att det är en rätt komplicerad frågeställning att lösa.

Om vi backar något så var läget detta att det inte var en bra lösning att MC/mopeder stod parkerade inne på gårdar 8 och 9 då grannar blev störda av ljudet vid in och utpassering. 

Uppställningsplatsen för MC/mopeder vid trillans väg 2 skapades i en ambition att erbjuda en parkering som inte skulle vara avgiftsbelagd. Fokuset var att det skulle finnas möjligheter att låsa fast sitt fordon så att det inte skulle kunna stjälas.

Som vi sedan alla har blivit varse så har det vid i alla fall tre tillfällen skett ”tillslag” med stöld och framför allt skadegörelse. Och det är ganska tråkig skadegörelse, t ex kan ett sönderbrutet startlås på en MC kosta upp till ca 10 000 kr att reparera. Det är alltså en ganska kostsam skadegörelse för den som drabbas.

Styrelsen jobbar just nu med ett antal scenarier för att se hur vi kan lösa detta problem. Vårt mål är att hitta en såväl praktisk som estetisk och kostnadseffektiv lösning och innan det är klart har styrelsen beslutat att temporärt tillåta parkering på gårdarna.

På gård 8, Trillans väg med udda nummer, går det bra att stå vid cykelställen vid nr 47.

På gård 9, Trillans väg med jämna nummer, går det bra att stå till vänster om trädgårdsförrådet mitt emot förskolan.

HSB Trädgård rensar fasader

HSB Trädgård rensar fasader

Inom kort kommer våra entreprenörer från HSB Trädgård arbeta med att ta ned växtlighet från fasaderna. Vi vill informera om att man i vissa fall kommer att gå in på medlemmarnas tomter för att utföra arbetet.

/
Höstfixardag Lördag 19 Oktober

Höstfixardag Lördag 19 Oktober

Höstfixardagen kommer att äga rum lördagen den 19 oktober mellan kl 10-13.

Det kommer som vanligt att finnas en container för att slänga saker i, dock inte elprodukter.

Varmkorv och dricka kommer att serveras kl 13.

I år blir det också cykelauktion kl 12 på ett par kvarglömda cyklar som ingen gjort anspråk på samt två defekta elgräsklippare. Istället för att lämna dem till återvinning auktionerar vi ut dem till högstbjudande.

Alla förhandsanmälda, som också deltar får tillgodoräkna sig 3 timmar egenförvaltningstid som ger avdrag på månadsavgiften.

Även i år är antalet begränsat för dom som kan delta inom självförvaltning till maximalt 30 personer. Det stora intresset under tidigare år gjorde det svårt att leda arbetet och dela ut arbetsuppgifter till alla deltagare.

Ersättningen kommer att vara beroende på antalet deltagare. Upp till 20 stycken ersätts dom med 3 timmar, om det blir fler, är ersättningen 2 timmar.

Du måste e-posta in din intresseanmälan till mark@brf-uttern.se. De 30 första anmälda kommer få svar om deltagande inom ramen för självförvaltning.

/
Installation gemensam el

Installation gemensam el

Installation av IMD (Gemensam el) är planerad till 9/7, 10/7 och 15/7 för de stora jobben som kräver strömavbrott. Sedan fortsätter vi med radhusen.

Våra elektriker kommer att sätta upp lappar och informera de boende om alla detaljer om strömavbrott, tider och vilka lgh som berörs. Det kommer att göras med start vecka 27.

Inget arbete inne i lägenheterna förväntas.

Entreprenörer är:
Secure Meters AB
CEWE

/
Miljöstugan stängd i sommar

Miljöstugan stängd i sommar

Under tiden vecka 28 – vecka 32 kommer miljöstugan vara stängd. Den öppnar alltså igen den 12e Augusti. Under tiden hänvisar vi till Nacka kommuns kretsloppscentraler.

/
Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för förtroendevalda.
• Styrelsen erhåller 6 PBB att fritt fördela inom sig
• Föreningsvald revisor erhåller 30% av 1 PBB
• Valberedning: 50% av 1 PBB att fördela inom sig.
Alla arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.
Arvodena baseras på SCB:s prisbasbelopp (PBB) för 2019, som är 46.500 kr.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår 8 ordinarie ledamöter och ingen suppleant (7 välja av föreningen samt 1 ledamot utsedd av HSB Stockholm) och inga suppleanter. Samtliga ledamöter har en mandattid på 1 År.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår till ordförande välja:
• Janurban Modigh (omval 1 År)
till ledamöter välja:
• Ralph Dreilich , omval 1 år
• Aurelian Bria, omval 1 år
• Peter Rydell, omval 1 år
• Hans Tillberg, omval 1 år
• Jesper Weissglas, omval 1 år
• Bettina Ståhl, nyval 1år

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår 1 revisor och 1 suppleant som väljs av föreningen samt en revisor från BoRevision som utses av HSB.

§20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Mikael Widerberg till revisor och Anders Herlitz till revisorssuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens rekommendation är 3 – 5 valberedare

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

4 av befintliga valberedare står till stämmans förfogande, Britt H, Eva J, Anders B och Bengt A

/
Laddar…