Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Här kommer en kallelse till extrastämma i vår förening. Det som ska behandlas är framförallt införandet av IMD, Individuell Mätning / Debitering El, som vi tidigare informerat om.

Införandet kommer att föra med sig att medlemmarnas nuvarande elavtal sägs upp och ersätts av det nya. Detta kräver ett stämmobeslut.

Vi kommer även att ta upp frågan om ny bredbandsleverantör.


När? Tisdag den 20 november 2018 kl 19:00
Var? Gårdslokalen Gård 9, Trillans väg 2-40

Dagordning enligt stadgarnas §17:

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
7. Val av minst två rösträknare.
8. Godkännande av dagordning.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
10. Beslut om införande av individuell mätning/debitering el.
11. Beslut om gruppanslutning bredband.
12. Föreningsstämmans avslutande.