Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Uttern nr 284 i Nacka kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid:  Torsdagen den 21 september 2023, kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen gård 9 Trillans väg 2 – 40

Dagordning

§ 1.    Föreningsstämmans öppnande

§ 2.    Val av stämmoordförande

§ 3.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

§ 4.    Godkännande av röstlängd

§ 5.    Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

§ 6.    Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

§ 7.    Val av minst två rösträknare

§ 8.    Godkännande av dagordning

§ 9.    Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 10. Andra läsningen av nya stadgar för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka baserade på HSB normalstadgar 2023 vilka godkändes via en första läsning vid ordinarie föreningsstämma 2023.

§ 11. Information om föreningens ekonomi

§ 12. Föreningsstämmans avslutande

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst. Röstberättigad är den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom valfritt ombud. Skriftlig daterad fullmakt krävs. 

All dokumentation från föreningsstämma 2023 är tillgänglig under Mina Dokument på Mitt HSB. Logga in med BankID eller användarnamn på mitthsb.hsb.se för att nå dem.

Välkommen!
Styrelsen