Kallelse föreningsstämma 2023

Kallelse föreningsstämma 2023

HSB Bostadsrättsförening Uttern nr 284 i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. All dokumentation till föreningsstämma 2023 är tillgänglig under Mina Dokument på Mitt HSB. Logga in med BankID eller användarnamn på mitthsb.hsb.se för att hämta dem.

Datum: 2023-05-16
Tid: kl. 19:00
Plats: Gårdshuset gård 9 Trillans väg 2 – 40  

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  24.1. Första läsning av uppdatering av stadgar Brf Uttern till HSB Normalstadgar 2023
  24.2. Motion om solceller
  24.3. Motion om trädgårdsgrupp
  24.4. Motion om festgrupp
  24.5. Motion om fönster
 25. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!
Styrelsen

Vid behov, kontakta information@brf-uttern.se för hjälp med stämmohandlingarna.

Enligt HSB normalstadgar 2011 version 5

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.