Utterns trädvårdsplan

Utterns trädvårdsplan

Skogslönn

Acer platanoides, skogslönn kan bli upp till 25 meter hög och därmed ett stort träd att ha nära fasader.

En trädvårdsplan har upprättats av HSBs utemiljökonsult under sommaren 2022, med syftet att inventera, bedöma kondition och rekommendera åtgärder för föreningens trädbestånd. Det har gett oss en dokumentation över varje träd, åtgärdsplan med prioriteringsordning samt målsättning för områdets trädbestånd.

Träd har många olika värden som beaktas; estetiska, funktionella och kulturhistoriska. Ett välmående trädbestånd bidrar till en hälsosam boendemiljö och är viktig för den biologiska mångfalden. Träd bidrar till många ekosystemtjänster, som att binda koldioxid, skapa skugga, vara viktiga boplatser för djur och insekter och bör hanteras med aktsamhet.  Säkerhet för alla som rör sig i området, inklusive gående, barn och besökare, har högsta prioritet och det uppnås genom att ha ett livskraftigt och väl fungerande trädbestånd.

Artrikedomen på träd ska bevaras, vilket säkrar beståndet vid eventuell artspecifik sjukdom. Att få ett hållbart trädbestånd sett över tiden är viktigt och då gäller det att hitta trädarter som ersättare för gamla, sjuka och felplacerade träd, samt även hitta nya bra placeringar för träd. Succession är viktigt, därför gäller det att med jämna mellanrum även nyplantera.

Trädbeståndet på Brf Uttern är överlag välmående, med 127 stycken inventerade träd. Det finns gott om träd på liten yta och förutsättningarna är goda för att träden ska förbli friska och stå kvar länge på platsen, förutom några få undantag. Därför kommer vi att genomföra följande första prioriterade åtgärder:

  • avverka fyra stora träd som identifierats i slutändan bli 20-25 meter höga och står nära fasader och grund så att problem skapas. Dessa träd är främst skogslönnar utanför gårdarna.
  • avverka cirka femton mindre träd som antingen påverkar fasaden negativt, bedöms ha kraftiga skador efter felaktig beskärning, vara utsatta för svampangrepp, vara felplacerade eller vara en säkerhetsrisk på grund av dess kondition. Detta inkluderar bl.a. fruktträd, tujor och träd mot Brf Mården.
  • återplantera fem fruktträd.
  • årsbeskära cirka trettiofem fruktträd.

Avverkningen av de stora träden sker under vintern, och dessa markeras med röd/vita band.

Årsbeskärning av fruktträd sker vintertid för äpplen, sommartid för plommon och körsbär. De kan inte beskäras om det finns ljusslingor i dem.

Sedan utvärderas förslag på nyplantering av lämpliga mindre träd och fruktträd som passar inne på gårdarna, samt större träd som lämpar sig en bit bort från byggnaderna där de har möjlighet att breda ut sig.

Styrelsen
Brf Uttern