Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för förtroendevalda.
• Styrelsen erhåller 6 PBB att fritt fördela inom sig
• Föreningsvald revisor erhåller 30% av 1 PBB
• Valberedning: 50% av 1 PBB att fördela inom sig.
Alla arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.
Arvodena baseras på SCB:s prisbasbelopp (PBB) för 2019, som är 46.500 kr.

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår 8 ordinarie ledamöter och ingen suppleant (7 välja av föreningen samt 1 ledamot utsedd av HSB Stockholm) och inga suppleanter. Samtliga ledamöter har en mandattid på 1 År.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår till ordförande välja:
• Janurban Modigh (omval 1 År)
till ledamöter välja:
• Ralph Dreilich , omval 1 år
• Aurelian Bria, omval 1 år
• Peter Rydell, omval 1 år
• Hans Tillberg, omval 1 år
• Jesper Weissglas, omval 1 år
• Bettina Ståhl, nyval 1år

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår 1 revisor och 1 suppleant som väljs av föreningen samt en revisor från BoRevision som utses av HSB.

§20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Mikael Widerberg till revisor och Anders Herlitz till revisorssuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens rekommendation är 3 – 5 valberedare

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

4 av befintliga valberedare står till stämmans förfogande, Britt H, Eva J, Anders B och Bengt A