Kallelse till 2021 års föreningsstämma

Kallelse till 2021 års föreningsstämma

Härmed kallar styrelsen för HSB Brf Uttern nr 284 till stämma för räkenskapsåret 2020.

Onsdagen den 26 maj

Kl 19:00 i gårdslokalen gård 9, Trillans väg 2 – 40

Som alla vet gäller speciella omständigheter även i år. Styrelsen har beslutat att genomföra stämman men att i görligaste mån följa alla rekommendationer. Följande genomförande har vi har tänkt oss:

 1. Om du är sjuk eller känner sjukdomssymptom – stanna hemma
 2. Vi kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till max 15
  personer som skall kunna sitta med 2 meters avstånd
 3. Stämman kommer sändas ”live” och alla medlemmar som önskar
  kan delta via dator, padda eller telefon.
 4. De som deltar via ”live” sändningen kommer erbjudas att ställa
  frågor under mötets gång via chatt eller e-post.
 5. Alla medlemmar erbjuds att poströsta.
  Styrelsen kommer i perioden fram till stämman att återkomma mer exakt hur allt kommer att fungera. Vi är väl medvetna om att vissa av våra medlemmar som inte kan delta fysiskt inte heller har eller förstår hur tekniken med ”live” sändning fungerar. Men som vi skriver inledningsvis så är detta åter ett exceptionellt år och det är svårt att lösa alla situationer och vi kommer att vara behjälpliga med tekniken mycket som vi kan i rådande omständigheter.

Dagordning enligt stadgarnas §17:

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 19. Presentation av HSB-ledamot
 20. Beslut om antal revisorer och suppleant
 21. Val av revisor/er och suppleant
 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 24. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  a. HSB-koden
  b. Olaglig P-plats
 26. Föreningsstämmans avslutande

Motionerna:

Valberedningens förslag för kommande period

I korthet föreslår valberedningen omval av sittande styrelse.

Rösträtt, ombud och biträde
Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:

 • På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
  gemensamt, har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i
  bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.
 • Medlem som inte betalat förfallen ”månadsavgift” har inte rösträtt.
 • En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den
  som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
 • Ombud skall lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall vara i original och
  gäller högst ett år från utförandet.
 • Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.
 • Medlem får medföra ett valfritt biträde.