Elbils-laddning – Info från samfälligheten

Elbils-laddning – Info från samfälligheten

Vi har fått ett informationsbrev från Jarlabergs samfällighet gällande elbils-laddning. Samfälligheten kan f n tydligen inte publicera det på sin hemsida så vi publicerar det här:

Fler boende i Jarlaberg har efterfrågat möjlighet att kunna ladda el-bilar i Samfällighetens garage. För att informera om vad styrelsen i Jarlabergs Samfällighetsförening (JSf) arbetar med just nu kommer här en lägesbeskrivning av vad vi gör för tillfället.

Först låt oss fastslå att antalet elbilar (dvs rena el-bilar och hybrider) ökar i Sverige är väl idag en allmänt accepterad sanning och så också för oss i JSf styrelse.

För några år sedan genomförde JSf en enkät om frågeställningarna kring att ladda el-fordon. En enkät som inte gav några tydliga svar eller riktlinjer för styrelsen att gå vidare med beträffande val av teknik eller antal laddningsmöjligheter. Styrelsen var ev. för tidigt ute i detta ärende, det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren.

Frågeställningar på JSf:s agenda

 • Ett antal medlemmar i JSf bostadsrättsföreningar har framfört önskan om att kunna ladda sina bilar i JSf:s garage och bland annat kunna utnyttja motorvärmaruttagen, vilket tyvärr inte är tillåtet.
 • Att kunna ladda el-bil via laddstolpar är en relativt ny teknik som hela tiden är utsatt för förändring och förbättring. Det kan lätt bli så att en teknik man installerar idag är omodern om ett år. Så det gäller att få en bra bild på den tekniska utvecklingen.
 • Hur skall en installation och investering av laddmöjligheter finansieras. Hur skall JSf ta betalt för tjänsten. Skall det finnas speciella laddplatser eller skall förhyrda platser förses med laddare.
 • Klarar den befintliga elinstallationen i garagen av kraven för att kunna ladda elbilar och vilka krav finns det på brandskyddet vid installation av laddmöjligheter

Vad sker i JSf just nu?

Frågeställningarna kring laddning av el-bilar har funnits på styrelsen agenda under 2020. Under hösten beslutade styrelsen att ta hjälp av en objektiv konsult för att få ett beslutsunderlag hur JSf skall gå vidare till nästa steg.

Uppdragsbeskrivning för konsultuppdraget har tagits fram och upphandling av konsult pågår.

Konsultuppdraget:

Att till JSf styrelse ta fram ett beslutsunderlag/konsekvensutredning så att JSf styrelse kan ta beslut om hur samfälligheten skall agera beträffande laddning av el-fordon i sina garage.

Beslutsunderlaget/konsekvensutredningen skall innehålla:

 1. Nulägesbeskrivning av:
  1. Antal garage och P-platser
  2. Övergripande beskrivning av elnätet och elförsörjningen av enheterna
  3. Ekonomin, intäkter och driftskostnader
  4. Befintliga avgiftsprinciper
  5. Uppskattat behov av laddningsstationer
 2. Kartläggning av nuläget beträffande laddning av el-fordon
  1. Olika tekniker som finns tillgängliga på marknaden
   1. Fördelar
   2. Nackdelar
  2. Åt vilket håll är marknaden på väg (tekniskt)
  3. Finansiering av investeringen
  4. Olika varianter för avgiftsdebitering
  5. Brandriskanalys (riskbedömning)
  6. Lagar och regulatoriska krav
  7. Ev. identifierade ”showstoppers”
 3. Rekommendation
  1. Val av teknik
  2. Antal installationer och var i garagen
  3. Ev. förändring av elnätet
  4. Investeringskalkyl
  5. Underhållskalkyl
  6. Avgiftssystem/principer
  7. ”road mapp” för hur ett genomförande kan ske i tiden

Tidsplan

Beslut i styrelsen om val av konsult förväntas tas vid styrelsemötet i februari 2021

Uppdraget borde vara genomfört under våren 2021 så att styrelsen kan ta beslut innan sommaren.

Sammanfattning

För JSf styrelse är det viktigt att få ett komplett och korrekt beslutsunderlag för att kunna gå vidare.

Vi hoppas av denna information innebär att ni som önskar att kunna ladda era bilar i samfällighetens garage eller står i inför ett beslut att köpa en el-bil får en större förståelse av hur komplex denna fråga är för JSf samt att vi på ett eller annat sätt kommer att lösa frågan.

Har du som läser detta frågor eller skulle vilja vara med och jobba med dessa frågor så hör av dig till jarlabergsf@gmail.com.