Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Kallelse till 2020 års ordinarie stämma i HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka. Tisdagen den 28 april kl 19:00 i gårdslokalen gård 9, Trillans väg 2 – 40.

Härmed kallar styrelsen för HSB Brf Uttern nr 284 till stämma för räkenskapsåret 2019. Som alla vet så gäller ju speciella omständigheter i år. Styrelsen har beslutat om att genomföra stämman men att i görligaste mån följa alla rekommendationer. Årets föreningsstämma innehåller inga motioner och inga andra kontroversiella beslut vilket underlättar.

Ladda ned komplett kallelse med dagordning här:

Följande genomförande har vi har tänkt oss:

  1. Om du är sjuk eller känner sjukdomssymptom – stanna hemma
  2. Vi kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till max 25 personer som då skall kunna sitta med 2 meters avstånd
  3. Stämman kommer att ”live” sändas så att de medlemmar som så önskar kan delta via dator, padda eller telefon.
  4. De som deltar via ”live” sändningen kommer att erbjudas att ställa frågor under mötets gång via chatt eller e-post.
  5. Vi överväger ett förfarande med s k ”poströster” dvs. man som medlem kan lämna in en blankett där man fyllt i hur man röstar

Styrelsen kommer i perioden fram till stämman att återkomma mer exakt hur allt kommer att fungera. Vi är väl medvetna om att vissa av våra medlemmar som inte kan delta fysiskt inte heller har eller förstår hur tekniken med ”live” sändning fungerar. Men som vi skriver inledningsvis så är detta ett exceptionellt år och det är svårt att lösa alla situationer och vi kommer att vara behjälpliga med tekniken så mycket som vi kan i rådande omständigheter. Har du idéer, funderingar eller frågor så hör av dig till styrelsen, vi är alltid öppna för ytterligare möjligheter att få till en bra föreningsstämma.

Rösträtt, ombud och biträde
Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen ”månadsavgift” har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud skall lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall vara i original och gäller högst ett år från utförandet.

Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.